Консултантска дейност

Фирма „Джей Ви Ки Консулт“ предоставя консултантски услуги в сферата на прединвестиционните проучвания, проектирането, строителството и въвеждането на строежите в експолатация.

- Правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.

- Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове.

- Решаване на казуси и проблеми, свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология.

- Разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи, свързани със строително-инвестиционната дейност.

- Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия.