Инвеститорски контрол

Инвеститорският контрол е лице, което се наема от възложителя и е негов представител пред изпълнителя.


Основни дейности свързани с тази услуга са:

- предотвратяване на излишни разходи и некоректни сделки с изпълнители

- контрол върху качеството на строително-ремонтните работи и влаганите материали

- контрол върху качеството и количеството на вложените материали

- контрол върху оферти и актове

- контрол и проверка на комплектността на проектната, конструктивната и архитектурна документация, свързана с изпълнението на строителните работи

- контрол за изпълнението на проектната документация.

- координация и контрол на подизпълнители

- Изготвяне на линейни графици за строителния процес и контрол за тяхното изпълнение.

- осъществяване на организационни връзки и взаимоотношения с органите на строителния надзор, строителните техници на обекта, както и с ръководители от други специалности други възложени задачи от Инвеститора свързани със строителните работи


С натрупаният дългогодишен опит и постоянство в строителството и ремонтите, предлагаме покритие на горепосочените изисквания за заемане на тази длъжност.