Линейни обекти на техническата инфраструктура

- Външно ел. захранване за захранване на „Цех за производство на лепило, офиси и ограда, с. Цалапица

- Изграждане на УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с дължина 197м., и връзка от същ. уличен водопровод Еф80 при т.1 до УПИ 350047, производствена и складова дейност, масив 350, местност „Зелен пояс“, с. Цалапица

- Изграждане на УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф200 с дължина 258м., и връзка от същ. Уличен водопровод PE-HD ф200 при т.1 в обсадна тръба Стф402 в частта му под бул. Кукленско шосе и по общински полски пътища № 020049, 000001, 010188 и 010185 до УПИ III-010259, общ. обсл., складови дейности, търговия – бензиностанция с газстанция и магазин от масив 10, местност „Анчов Бунар“ по плана на с. Брани поле

- „Изграждане на УЛИЧЕН КАНАЛ PE-HD ф500 с дължина 254м. от съществуваща РШ на външен колектор Бф800 в обсадна тръба PVC ф800 в частта му под бул. Кукленско шосе и по общински полски пътища № 000001, 010188 и 010185 до УПИ III-010259, общ. обсл., складови дейности, търговия – бензиностанция с газстанция и магазин от масив 10, местност „Анчов Бунар“ землище на с. Брани поле, Община „Родопи“ Пловдив

- ПЪТНА ВРЪЗКА на път II-86 /Пловдив-Асеновград-Смолян/ при км. 12+168 в ляво, с вход и изход при полски път № 010185 източно от имота за обект: „ХЛАДИЛЕН СКЛАД И МАГАЗИН ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“, с. Брани поле