Строителен надзор

Дейността „строителен надзор” включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация до въвеждането на обекта в експлоатация.

- Откриване на строителна площадка

- Заверка на Заповедна книга

- Съставяне на Актове по време на строителството (обр 5, 6, 7, 12)

- Съставяне на Акт образец 14 за изпълнена конструкция (груб строеж)

- Съставяне на Констативен акт обр. 15 за готовността на строежа за въвеждане в експлоатация

- Изготвяне на Окончателен доклад обр. 16 за държавното приемане на обекта

- Изготвяне на технически и енергиен паспорт на обектите

- Подготвяне на пълен комплект документация за въвеждане на обектите в експлоатация

Освен това строителният надзор ще Ви осигури законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа, пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществуващите изисквания, контрол по спазване на условията за безопасност на труда, качество на влаганите строителни материали и изделия, както и съответствието им с нормите за безопасност и правилно изпълнение на строително – монтажните работи.