Оценка на съответствие

Процесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи. Строителният надзор има специалисти по всички части, те преглеждат представения проект и с подписите си гарантират, че проектът отговаря на нормативните изисквания.

Оценката на съответствието на проекта е задължителна за всички строежи от първа до трета категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж (съгл. чл. 142, ал. 1, 2, 4 и 5 от ЗУТ).

За строежите от четвърта и пета категория Оценката за съответствието на проекта от строителен надзор не е задължителна. При тези обекти Оценката на съответствието спестява на инвеститора много време и нерви, гарантира издаването на Разрешение за строеж и може да ускори началото на строителството с месеци.

Възможно е проектът да бъде входиран в съответната община и да се чака свикването на експертен съвет, който да разгледа и одобри внесената проектна документация. Такива експертни съвети се свикват сравнително рядко и при наличие на забележки се налага дадения проект да се коригира и разгледа на няколко последователни експертни съвета. Така съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж може да отнеме няколко месеца. При представяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от четвърта и пета категория Главния архитект на общината е задължен да одобри проектите и да издаде Разрешение за строеж в двуседмичен срок.


Оценката обхваща проверка за съответствие със:

1. предвижданията на подробния устройствен план;

2. правилата и нормативите за устройство на територията;

3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;

4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;

5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

7. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

9. изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.