Технически паспорт

Съгласно Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за технически паспорти на строежите, същите се изготвят задължително както за новопостроените, така и за съществуващите обекти.

Техническият паспорт е документ, с който българските граждани, задължително трябва да разполагат за притежаваните от тях жилищни сгради. Според Наредба № 5 всеки строителен обект трябва да притежава на хартия описание на техническите си характеристики – инструкции за експлоатация, ремонт, поддръжка, обследване, както и височина, обем и т.н.


Техническите паспорти на съществуващи строежи, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

1. от първа категория – до 31 декември 2008 г.;

2. от втора категория – до 31 декември 2010 г.;

3. от трета категория – до 31 декември 2014 г.;

4. от четвърта категория – до 31 декември 2016 г.;

5. от пета категория – до 31 декември 2018 г.


Сроковете по т. 1 и 2 се отнасят за сградите и съоръженията с основно производствено или технологично предназначение, когато то е определено с нормативен акт. Техническите паспорти на сгради и съоръжения със спомагателно, второстепенно или обслужващо предназначение се съставят в сроковете за съответните категории строежи.